/ / Bronnen van arbeidsrecht

Bronnen van arbeidsrecht

Bronnen van arbeidsrecht omvattenrechtshandelingen die de normen van het arbeidsrecht bevatten, reguleren de plichten en rechten van de partijen bij arbeidsverhoudingen, evenals andere rechtstreeks daarmee verband houdende relaties.

Bronnen van arbeidsrecht zijn legaalnormatieve handelingen aangenomen door de instanties van de staatsmacht en het lokale zelfbestuur, deze omvatten normatieve, lokale wetten en overeenkomsten die worden gesloten met arbeidsverhoudingen.

Kenmerken van bronnen van arbeidsrecht zijn gebaseerd op de toewijzing van hun kenmerken, gericht op de specifieke regulering van arbeidsverhoudingen.

Volgens de wet zijn bronnen van arbeidsrecht verdeeld in regionale en federale.

Bronnen van arbeidsrecht kunnen worden ingedeeld:.
1. In termen van belang: statuten en wetten;
2. Volgens het industriesysteem: de bronnen van het speciale en algemene deel;
3. Door de vorm van de wet: decreten, wetten, conventies, verklaringen, enz.;
4. Over de instanties die deze daden hebben aangenomen;

5. In termen van toepassingsgebied: lokaal, territoriaal, lokaal, interbranch, interbranch, regionaal, federaal, multi- en tweezijdig, internationaal;
6. Bij de geadresseerde zijn ze van toepassing op alle werknemers of op hun individuele categorieën;
7. Naar mate van generalisatie: actueel, complex, gecodificeerd.

Onder de regels van de wet begrijpen de algemeen verbindendregels die zijn gesanctioneerd of vastgesteld door de staat, maar die zijn voorzien van staatscoëfficiënt. Ze komen tot uiting in de relevante wettelijke voorschriften en andere rechtsbronnen.

Normen van het arbeidsrecht regelen de arbeidsverhoudingen. Ze genereren

rechtsverhouding, als de onderwerpen een rechtshandeling sluiten, die de basis vormt voor het ontstaan ​​van arbeidsverhoudingen.

Dit is een arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer.

Arbeidsrelaties zijn het belangrijkste element van het systeem dat de aard van andere juridische relaties die ermee verwant zijn, bepaalt als afgeleiden van hen, en een servicerol spelen in relatie tot hen.

Bijgevolg zijn de relaties die worden gereguleerd door het arbeidsrecht vrij

kan worden gezien in het complex als een systeem van juridische relaties dat

verenigd door een gemeenschappelijk doel. In dit geval is elke relatie een element van het systeem.

Kenmerken van bronnen van arbeidsrecht:

Onder de bronnen van arbeidsrecht legaalde normatieve handeling neemt de hoofdpositie in, aangezien het de belangrijkste regelgever is van sociale relaties op het gebied van arbeid. Dit wordt bepaald door kwalitatieve diversiteit en kwantitatieve superioriteit ten opzichte van andere bronnen. En ook door het feit dat normatieve handelingen praktisch alle sociale relaties regelen die deel uitmaken van het arbeidsrecht.

Wettelijke voorschriften zijn voldoendeze zijn om verschillende redenen geclassificeerd. De algemene opsplitsing wordt gemaakt voor handelingen die worden verricht door overheidsinstanties en handelingen die worden uitgevoerd door andere entiteiten met toestemming van de staat.

Handelingen die door de staat worden aangenomen, zijn onderverdeeld in statuten en wetten.
Van de wetten is het noodzakelijk om de basiswet te kiezenRF - de grondwet van de Russische Federatie, constitutionele wetten van het federale niveau, de arbeidswetgeving van de Russische Federatie en andere federale wetten die de wetten van de samenstellende entiteiten van de Russische Federatie en de normen van het arbeidsrecht bevatten.


De term "arbeidswetgeving" in de strikte zin is alleen van toepassing op wetten.
Normatieve verordeningen variëren perde wettelijke macht die ze bezitten en hun plaats in het bronnenstelsel. De hoogste juridische macht van de decreten van de president van de Russische Federatie, toen - de decreten van de regering van de Russische Federatie, daden van federale agentschappen, decreten, resoluties, de bepalingen van de onderwerpen van de Russische Federatie (statuten), handelingen aangenomen door lokale overheden.


Wettelijke voorschriften aangenomen doorde werkgever, worden lokale handelingen genoemd. De arbeidscode legt het recht van de werkgever vast om dergelijke handelingen vast te stellen, en hun plaats in het hele bronnencomplex wordt ook bepaald.


Dan komt het normatieve contract, dat de bron van de arbeidswetgeving is.

</ p>>
Lees meer: